જોક્સ

ગુજરાતી જોક્સ-ઈકો ફ્રેંડલી Diwali

મંગળવાર, 27 ઑક્ટોબર 2020

છોકરો - આઈ લવ યૂ

મંગળવાર, 13 ઑક્ટોબર 2020

ગુજરાતી જોક્સ- ટાઈમપાસ કરે છે

રવિવાર, 11 ઑક્ટોબર 2020

ગુજરાતી જોક્સ -વાસણ નહી ધોય

મંગળવાર, 6 ઑક્ટોબર 2020

ગુજરાતી મસ્ત જોક્સ -

રવિવાર, 4 ઑક્ટોબર 2020