ગુજરાતી જોક્સ : સોનિયા-સાનિયા

P.R
ભૂગોળના સરે પૂછ્યું : ‘આયાત અને નિકાસનું એક એક ઉદાહરણ આપો.’
નટુ બોલ્યો : ‘સોનિયા અને સાનિયા !’

વેબદુનિયા પર વાંચો